Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/85182
Title: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động trong đại dịch Covid-19 tại Việt Nam
Authors: Phạm Thị Lệ quyền
Hồ Trần Bảo Trâm
Keywords: Trách nhiệm xã hội
Doanh nghiệp
Người lao động
Đại dịch Covid-19
Abstract: Bài viết trình bày khái quát trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đổi với người lao động trong đại dịch Covid-19 tại Việt Nam, từ đó, kiến nghị một số giải pháp bảo đảm thực hiện tốt hơn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Issue Date: 2021-11
Type: Bài trích
Extent: 9 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL1121_TrachnhiemXHcuaDNdoivoiNLDtrongCOvid19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.