Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/85184
Title: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam
Authors: Phí Vĩnh Tường
Võ Thị Minh Lệ
Nguyễn Thị Hồng Nga
Keywords: Chính sách hỗ trợ
Doanh nghiệp
Đại dịch Covid-19
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích tác động của đại dịch Covid-19 đến hoạt động của các doanh nghiệp ở các quốc gia trên thế giới và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch ở một số quốc gia.
Issue Date: 2021-11
Type: Bài trích
Extent: 13 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Thông tin Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTKHXH1121_CShotroDNvuotquadaidichCOVID-19KNQTvaHYchoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 25,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.