Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/85414
Title: Quyết tâm chính trị của Đại hội XIII trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Authors: Nguyễn Văn Thắng
Keywords: Đại hội XIII đấu tranh
kiên quyết
kiên trì
phòng
chống tham nhũng
Abstract: Trên cơ sở phân tích các quan điểm về đấu tranh phòng, chống tham nhũng thể hiện quyết tâm chính trị của Đại hội XIII, bài viết nêu ra một số đề xuất để thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 7 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận Chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT522_QuyettamchinhtricuaDHXIIItrongphongchongthamnhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.