Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86466
Title: Chính sách hỗ trợ phát triển nghề cá bền vững và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn Khắc Vượt
Keywords: Hỗ trợ phát triển nghề cá
Ưu đãi tín dụng
Nghề cá
Abstract: Bài viết tập trung phân tích chính sách hỗ trợ nghề cá của Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp nhầm phát triển nghề cá phù hợp với các quy định của Tổ chức thương mại thế giới.
Issue Date: 2023-11
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí khoa học pháp lý số 11 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí khoa học pháp lý
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.