Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86560
Title: Kiểm soát quyền lực nhà nước ở chính quyền địa phương trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Phạm Thanh Sơn
Keywords: Kiểm soát quyền lực nhà nước
Chính quyền địa phương
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Abstract: Bài viết làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn kiểm soát quyền lực nhà nước ở chính quyền địa phương trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2024-04
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát số 4 năm 2024
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.