Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86570
Title: Chế độ trợ cấp thai sản trong bảo hiểm xã hội tự nguyện theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội
Authors: Nguyễn Tấn Hoàng Hải, Ngô Thị Phương Nam
Phan Lê Mai Thảo
Keywords: Chế độ trợ cấp thai sản
Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Trợ cấp thai sản
Abstract: Bài viết tập trung phân tích các điểm quan trọng về quyền lợi và điều kiện để được hưởng chế độ, chỉ ra ưu điểm và hạn chế của chế độ trợ cấp thai sản trong bảo hiểm xã hội tự nguyện theo dự thảo Luật Bảo hiêm xã hội (sửa đổi).
Issue Date: 2024-02
Type: Bài trích
Extent: 12 tr, pdf
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Toà án nhân dân số 4 năm 2024
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.