Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86638
Title: Chính sách bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của Nhật Bản
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Keywords: Chính sách bảo tồn
Di sản văn hóa phi vật thể
Nhật Bản
Abstract: Bài viết giới thiệu về hệ thống di sản văn hóa phi vật thể, chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể của Nhật Bản và đưa ra một số lưu ý đối với hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, PDF
Method: Tạp chí Di sản văn hóa, số 1(58) năm 2017
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Di sản văn hóa
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịchItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.