Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86640
Title: Thực trạng và giải pháp quản lý di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tại thành phố Hải Phòng
Authors: Hoàng Thị Huệ
Keywords: Di sản văn hóa
Phát triển du lịch
Hải Phòng
Quản lý
Abstract: Trên cơ sở phân tích vai trò của di sản văn hóa với du lịch, bài viết nêu thực trạng công tác quản lý di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tại Hải Phòng; từ đó, đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch ở địa phương trong bối cảnh giao lưu và hội nhập quốc tế.
Issue Date: 2023-04
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, PDF
Method: Tạp chí Công thương điện tử, số 8 tháng 4 năm 2023
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương điện tử
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịchItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.