Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86646
Title: Phản bác những luận điệu xuyên tạc việc thực hiện chính sách công bằng xã hội ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Minh Hoàn
Keywords: Chủ nghĩa Mác - Lênin
Công bằng xã hội
Phản bác quan điểm sai trái
Abstract: Bài viết đưa ra phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Issue Date: 2023-12
Type: Bài trích
Extent: 6 tr, pdf
Method: Tạp chí Lý luận Chính trị số 550 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận Chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.