Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86652
Title: Phòng chống tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước tại một số quốc gia và giá trị tham khảo cho Việt Nam
Authors: Âu Thị Tâm Minh
Keywords: Tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước
Đan Mạch
Nhật Bản
Xinhgapo
Abstract: Bài viết tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia như Đan Mạch, Nhật Bản, Xinhgapo rất có ý nghĩa với Việt Nam về phòng chống tham nhũng
Issue Date: 2023-12
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí Lý luận Chính trị số 550 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận Chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.