Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86663
Title: Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách bình đẳng tôn giáo - thực tế không thể phủ nhận
Authors: Nguyễn Thị Hải Yến
Keywords: Chính sách bình đẳng tôn giáo
Bình đẳng tôn giáo ở Việt Nam
Tôn giáo
Bình đẳng tôn giáo
Abstract: Bài viết thể hiện Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách bình đẳng tôn giáo từ quan điểm chủ trương, pháp luật đến việc thực thi chính sách, pháp luật trong thực tiễn.
Issue Date: 2024-01
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí Lý luận Chính trị số 551 năm 2024
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận Chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịchItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.