Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86664
Title: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển đội ngũ doanh nhân hiện nay
Authors: Đinh Ngọc Giang
Keywords: Đội ngũ doanh nhân
Đảng lãnh đạo
Phát triển doanh nhân
Abstract: Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đội ngũ doanh nhân Việt Nam, từ đó đề xuất những giải pháp bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong phát xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân hiện nay.
Issue Date: 2024-01
Type: Bài trích
Extent: 6 tr, pdf
Method: Tạp chí Lý luận Chính trị số 551 năm 2024
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận Chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xãItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.