Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86669
Title: Văn hoá với phát triển kinh tế ở Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào
Authors: ĐAOSAVẴN KHƯAMYXAY
Keywords: Phát triển văn hoá
Phát triển đất nước Lào
Abstract: Bài viết khái quát quan điểm, chủ trương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về phát triển vãn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, những kết quả đạt được, hạn chế. Từ đó, tác giả đề xuất phương hướng giải pháp nhằm gắn kết phát triển văn hóa với phát triển đất nước Lào trong thời kỳ mới.
Issue Date: 2024-01
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí Lý luận Chính trị số 551 năm 2024
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận Chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT551.24_Vh với ptrien kte ở CHDCND Lào.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.