Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86696
Title: Vấn đề tôn giáo trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII
Authors: Nguyễn Công Trí
Keywords: Nghị quyết số 43-NQ/TW
Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Đoàn kết toàn dân tộc
Abstract: Bài viết làm rõ quan điểm nhất quán của Đảng về đoàn kết tôn giáo tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, từ đó đề xuất một số giải pháp về đoàn kết tôn giáo, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Issue Date: 2024-02
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí Lý luận Chính trị số 552 năm 2024
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận Chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT552.24_Vđe đoàn kết tôn giáo trong NQ HNTW 8 khoá XIII.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.