Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86706
Title: Bảo tồn di tích trong bối cảnh hiện nay
Authors: Nguyễn Viết Cường
Keywords: Bảo tồn di tích
Di tích
Di sản văn hóa
Abstract: Bài viết nêu tình trạng công tác bảo tồn di tích trong bối cảnh hiện nay và đề xuất các phương hướng để cải thiện tình trạng nêu trên.
Issue Date: 2014
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, PDF
Method: Tạp chí Di sản văn hóa, số 2 (47), năm 2014.
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Di sản văn hóa
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Bảo tồn di tích trong bối cảnh hiện nay_TCDSVH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 138,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.