Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86709
Title: Đánh giá thực trạng các tiêu chí khai thác hợp lý giá trị văn hóa từ Di tích Chiến khu D tỉnh Đồng Nai trở thành điểm du lịch hấp dẫn
Authors: Nguyễn Công Hoan
Keywords: Tiêu chí khai thác
Giá trị văn hóa
Di tích Chiến khu D
Đồng Nai
Điểm du lịch hấp dẫn
Abstract: Bài viết nêu cơ sở lý luận về tiêu chí khai thác hợp lý giá trị di sản văn hóa để phát triển du lịch; đánh giá thực trạng khai thác hợp lý giá trị di sản văn hóa từ di tích chiến khu D trong việc phát triển du lịch.
Issue Date: 2021-06
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, PDF
Method: Tạp chí Công thương điện tử, tháng 6 năm 2021
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương điện tử
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịchItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.