Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86710
Title: Kinh nghiệm phát triển bền vững du lịch di sản văn hóa của Nhật Bản và một số khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Phúc Lưu
Keywords: Phát triển bền vững
Du lịch di sản văn hóa
Nhật Bản
Việt Nam
Abstract: Tác giả nêu kinh nghiệm phát triển du lịch di sản văn hóa theo hướng bền vững của Nhật Bản, một số chính sách cụ thể hỗ trợ phát triển du lịch của Chính phủ Nhật Bản thời gian qua và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển bền vững du lịch di sản văn hóa ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, PDF
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước điện tử, tháng 10/2020
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước điện tử
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịchItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.