Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86711
Title: Cộng đồng với việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể
Authors: Nguyễn Thị Thu Trang
Keywords: Cộng đồng
Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể
Di sản văn hóa phi vật thể
Giá trị di sản văn hóa
Abstract: Tác giả trình bày khái niệm cộng đồng, cộng đồng với việc bảo vệ di sản văn hóa tại bảo tàng và văn hóa phi vật thể trong cộng đồng và đưa ra kết luận về vai trò của cộng đồng trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa phi vật thể nói riêng.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, PDF
Method: Tạp chí Di sản văn hóa, số 1 (54), năm 2016
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Di sản văn hóa
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.