Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86714
Title: Sự phát triển nhận thức của Đảng về bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa và hội nhập, giao lưu quốc tế về văn hóa
Authors: Phan Trọng Hào
Keywords: Di sản văn hóa
Giao lưu quốc tế
Văn hóa
Abstract: Bài viết đề cập đến sự phát triển lý luận của Đảng về hội nhập và giao lưu văn hóa, góp phần bổ sung và phát triển lý luận về bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa và hội nhập, giao lưu quốc tế, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, PDF
Method: Trang Thông tin điện tử Hội đồng lý luận Trung ương, tháng 8 năm 2020
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Trang Thông tin điện tử Hội đồng lý luận Trung ương
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịchItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.