Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86756
Title: Phát triển văn hoá đổi mới sáng tạo trong cơ quan nhà nước
Authors: Nguyễn Thị Thu Vân
Keywords: Đổi mới sáng tạo
Văn hóa công vụ
Văn hóa đổi mới sáng tạo
Phát triển
Abstract: Bài viết xác định các giá trị của văn hóa đổi mới sáng tạo trong cơ quan nhà nước và đề xuất biện pháp phát triển văn hóa đổi mới sáng tạo trong cơ quan nhà nước trong bối cảnh mới.
Issue Date: 2024-01
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 01 năm 2024
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN1.24_Ptrien VH đổi mới sáng tạo trong cqnn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.