Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86829
Title: Bình luận về Chương VI dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và một số kiến nghị
Authors: Nguyễn Quỳnh Liên
Keywords: Bình luận
Luật Tổ chức Toà án nhân dân
Hội thẩm nhân dân
Hội thẩm đoàn
Abstract: Bài viết bình luận về Chương VI dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) gồm: Khái quát quy định hiện hành về Hội thẩm nhân dân,Đoàn Hội thẩm; Khái quát thực trạng; Tồn tại hạn chế và một số kiến nghị sửa đổi về vấn đề này.
Issue Date: 2024-04-17
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 13 tr, pdf
Method: BVCG_Ý kiến chuyên gia về dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.