Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86833
Title: Góp ý Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Góp ý
Dự thảo Luật
Luật Công chứng (sửa đổi)
Abstract: Chuyên đề tập trung nghiên cứu các nội dung của Dự thảo Luật gồm: (1) Một số vấn đề chung về Dự thảo Luật; (2) Các nội dung chính của Dự thảo Luật (Về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, hành nghề công chứng, thủ tục công chứng giao dịch, cơ sở dữ liệu công chứng, nội dung quản lý nhà nước về công chứng); (3) Góp ý đối với một số nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể của Dự thảo Luật.
Issue Date: 2024-05
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 14 trang, PDF
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Góp ý dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)_VNCLP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 174,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.