Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/87196
Title: Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi Pháp luật về hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp
Authors: Lê Thị Hoài Thu
Keywords: Thực thi pháp luật
Hợp đồng lao động
Doanh nghiệp
Bộ luật Lao động
Abstract: Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Bộ luật Lao động (BLLĐ), quy định về hợp đồng lao động (HĐLĐ) bao giờ cũng được xem là chế định trung tâm và thu hút sự quan tâm của nhiều người, bởi mối quan hệ lao động - quan hệ chủ đạo thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật chính là quan hệ lao động được thiết lập và duy trì bằng hình thức HĐLĐ. Cho đến nay, pháp luật HĐLĐ ở nước ta đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu bảo vệ người lao động (NLĐ), đồng thời với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng lao động (NSDLĐ) và thích ứng với tính linh hoạt của thị trường lao động ở mức độ tương đối cao. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để pháp luật về HĐLĐ thực sự đi vào cuộc sống? Nghiên cứu về những yếu tố ảnh hưởng tới việc thực thi pháp luật HĐLĐ là một việc làm quan trọng để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trên. Bài viết phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới việc thực thi pháp luật về HĐLĐ trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, PDF
Method: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 08 (288) T4/2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.