Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/87319
Title: Chính sách nhà nước đối với các doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam (Nghiên cứu tại các doanh nghiệp ngành dệt may)
Authors: Dương Văn Hòa
Keywords: Chính sách nhà nước
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhà nước
Ngành dệt may
Hội nhập kinh tế
Abstract: Xây dựng luận cứ lý luận và thực tiễn để đề xuất giải pháp hoàn thiện Chính sách nhà nước đối với các doanh nghiệp được cổ phần hóa từ DNNN ngành dệt may Việt Nam.
Advisor: Phạm Công Đoàn, Lưu Đức Hải
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 254 trang, PDF
Method: Trường Đại học Thương mại
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Thương mại
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.