Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/87321
Title: Tiếp tục cổ phần hóa và giải quyết các vấn đề sau cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương
Authors: Dương Đức Tâm
Keywords: Cổ phần hóa
Doanh nghiệp nhà nước
Bộ Công thương
Đại hội đồng cổ đông
Tập đoàn kinh tế
Doanh nghiệp Tư nhân
Abstract: Luận án đã hệ thống hóa và tổng hợp những vấn đề lý luận chung về CPH và giải quyết các vấn đề sau CPH DNNN ở Việt nam theo các văn bản pháp quy mới nhất hiện nay. Phân tích các kinh nghiệm về CPH và giải quyết các vấn đề sau CPH DNNN của một số nước trong khu vực và trên thế giới, từ đó rút ra bài học về việc thực hiện nội dung CPH và giải quyết các vấn đề sau CPH DNNN cho Việt Nam nói chung và tại BCT nói riêng. Phân tích rõ thực trạng CPH và giải quyết các vấn đề sau CPH DNNN thuộc Bộ Công thương (BCT). Với hệ thống số liệu trích dẫn từ năm 1994 đến năm 2010 là đặc biệt là số liệu từ năm 2011 đến nay. Từ đó, luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan, toàn diện về công tác CPH và giải quyết các vấn đề sau CPH DNNN thuộc Bộ Công thương. Những thành tịu đã đạt được, những hạn chế, vướng mắc cần được giải quyết và nguyên nhân của nó. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn CPH DNNN thuộc BCT, luận án đã đề ra khá nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình CPH và giải quyết các vấn đề sau CPH DNNN thuộc BCT. Đồng thời, luận án chỉ rõ các điều kiện để thực hiện thành công các giải pháp hoàn thiện.
Advisor: Ngô Thắng Lợi
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 165 trang, PDF
Method: Học viện Khoa học xã hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_DuongDucTam_Co phan hoa DNNN_Bo Cong thuong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.