Bộ sưu tập đĩa CD: [0]

Gồm các bộ sưu tập đĩa CD do Thư viện Quốc hội sưu tầm từ các nguồn trao đổi, tặng biếu gồm nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có một bộ đĩa về Đảng cộng sản Việt Nam, bộ 24 đĩa về Tư tưởng Hồ Chí Minh.