CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU SỐ


Chính sách chung:

Thư viện Quốc hội (TVQH) cung cấp các cơ sở dữ liệu dưới dạng điện tử cho người dùng thông qua hệ thống máy tính được kết nối mạng nội bộ (intranet) và mạng toàn cầu (internet). Các tài liệu dưới dạng bản số của TVQH có được là do việc tập hợp và số hóa các tài liệu nhằm tạo điều kiện khai thác thông tin một cách rộng rãi phục vụ Người đọc nói chung và các đại biểu Quốc hội và các cán bộ, công chức, người lao động trong Văn phòng Quốc hội nói riêng.

Mức độ khai thác thông tin của Người đọc:

Tùy từng bộ sưu tập và tính chất phổ biến của mỗi loại tài liệu, Người đọc có thể được xem biểu ghi biên mục, đọc trực tuyến hoặc in tài liệu thông qua tài khoản đăng nhập của mình.

Tài khoản người dùng sẽ do TVQH cung cấp, cùng với mật khẩu trên cơ sở yêu cầu/nhu cầu của Người đọc.

Mức độ phân quyền truy cập của các Người đọc sẽ được thể hiện ở mỗi bộ sưu tập và tài liệu nhằm bảo đảm sự công khai, minh bạch trong quá trình khai thác thông tin của Người đọc.

Việc phân quyền sẽ do TVQH thực hiện trên cơ sở tính chất của từng loại tài liệu và trên cơ sở sự cho phép của tác giả hoặc chủ sở hữu của tác phẩm/tài liệu.

Trong trường hợp Người đọc có nhu cầu, Thư viện Quốc hội có thể gửi bản điện tử đầy đủ của tài liệu đến Người đọc thông qua hệ thống thư điện tử, tùy từng loại tài liệu và mức độ phân quyền của tài liệu đến người dùng.

Người đọc có thể mượn tài liệu trực tuyến qua phầm mềm mượn-trả của Thư viện Quốc hội.

Địa chỉ liên hệ yêu cầu bản điện tử của tài liệu:

Email: thuvienquochoi@qh.gov.vn

Điện thoại: 080.41541 hoặc 080.41947

Nhóm Người đọc và sự phân quyền trong truy cập tài liệu số của Thư viện Quốc hội

CẤP PHÂN QUYỀN ĐỐI TƯỢNG QUYỀN TRUY CẬP GHI CHÚ
Cấp 1 Đại biểu Quốc hội và các cán bộ, công chức và người lao động trong Văn phòng Quốc hội
 • - Đọc toàn văn tài liệu
 • - Xem biểu ghi tài liệu
Có thể gửi yêu cầu gửi bản điện tử đầy đủ qua phần mềm tài liệu số hoặc liên hệ qua địa chỉ email: thuvienquochoi@qh.gov.vn
Cấp 2 Cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài văn phòng và công chúng nói chung
 • - Xem biểu ghi tài liệu
Có thể xem và tải tài liệu đối với các Bộ sưu tập công khai

Trách nhiệm của các bên:

 • - Thư viện Quốc hội:

 • + Tạo điều kiện và hỗ trợ Người đọc trong việc tiếp cận và sử dụng tài liệu số cả về kỹ thuật và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu;

 • + Căn cứ vào phạm vi truy cập tài liệu của từng nhóm Người đọc, bảo đảm các điều kiện cần thiết khác trên cơ sở yêu cầu của Người đọc.

 • - Người đọc:

 • + Không được truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ khi không được phép (ví dụ: các thông tin cá nhân, tài khoản của người sử dụng, các thông tin về lịch sử mượn trả tài liệu của người sử dụng…);

 • + Đảm bảo sự chính xác, không thay đổi đối với thông tin gốc (ví dụ các thông tin thư mục trong CSDL thư mục, thông tin toàn văn trong CSDL điện tử, thông tin trên trang web của thư viện…).

Quyền hạn của Người đọc đối với CSDL trực tuyến – online:

Đối với các cơ sở dữ liệu trực tuyến mà TVQH mua hoặc thuê quyền truy cập từ các nhà cung cấp ở trong nước và ở nước ngoài như: CSDL báo – tạp chí, CSDL luận văn – luận án, CSDL sách điện tử,... Người đọc của TVQH cần phải tuân thủ các chính sách sử dụng theo đúng pháp luật về quyền tác giả ở trong nước và quốc tế.

 • * Những điều Người đọc được phép thực hiện:

 • 1. Xem toàn văn và tra cứu nội dung trong các CSDL trực tuyến đã thuê, mua;

 • 2. Thực hiện việc sao chụp tối đa đến 10% tổng số trang của tài liệu (tùy từng mức độ phổ cập và cho phép của mỗi loạ2. Thực hiện việc in tài liệu tối đa đến 10% tổng số trang của tài liệu (tùy từng mức độ phổ cập và cho phép của mỗi loại tài liệu) theo đúng quy định về quyền tác giả của pháp luật quốc tế và Việt Nam.

 • * Những điều Người đọc không được phép thực hiện:

 • - Không được truy cập tới những vị trí không cho phép khai thác trong các CSDL đã mua hoặc được tài trợ;

 • - Không được bán, bán lại, cho thuê, cấp phép hay chuyển giao những tài liệu số được khai thác từ CSDL đã thuê mua.

Địa chỉ liên hệ:

Trong trường hợp cần thêm thông tin và hỗ trợ về việc khai thác và sử dụng tài liệu số, Người đọc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Thư viện số, Thư viện Quốc hội

Địa chỉ: Đường Độc lập, Tòa nhà Quốc hội

Điện thoại: 080.41541 hoặc 080.41947

Email: thuvienquochoi@qh.gov.vn