Request a document copy: Toàn thể Phật giáo đồ cả nước nguyện đoàn kết với toàn Đảng, toàn dân quyết tâm đánh bại mọi âm mưu, hành động của bọn bành trướng, bá quyền Trung Quốc

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel