Request a document copy: Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn quyết định của Hội đồng Nhà nước về nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel