Request a document copy: Bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa VIII thông qua Hiến pháp (sửa đổi)

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel