Request a document copy: Tờ trình Quốc hội về việc chỉnh lý dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) trên cơ sở ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel