Request a document copy: Báo cáo về mục tiêu, quan điểm chỉ đảo và nội dung cơ bản của dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất) liên quan đến Hiến pháp năm 2013

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel