Request a document copy: Báo cáo tham luận Vai trò của Thường trực Hội đồng nhân dân trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel