Request a document copy: Bình luận và góp ý đối với các quy định về thu hồi đất, bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel