Request a document copy: Về mô hình hành chính "một cửa, một dấu" trong quan hệ Nhà nước - công dân

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel