Request a document copy: Những nội dung mới của Nghị định số 1082014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel