Request a document copy: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Đồng chí Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận (Thông qua Đoàn thư ký kỳ họp]

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel