Request a document copy: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Ông Lê Văn An - Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ]

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel