Request a document copy: Về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trong luật đất đai năm 1993

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel