Request a document copy: Những tồn tại, vướng mức phát sinh trong quá trình áp dụng các phương thức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel