Request a document copy: Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm, định hướng và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel