Request a document copy: Di cư, tái định cư và biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Giảm nhẹ mức độ phơi bày trước hiểm họa và tổn thương từ khí hậu cực đoan thông qua di cư tự do và di dân theo định hướng.

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel