Request a document copy: Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Thực trạng và kiến nghị sửa đổi

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel