Request a document copy: Thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 và vấn đề tiếp tục pháp lý hóa các cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel