Request a document copy: Ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội - tiếp cận dưới góc độ ủy quyền lập pháp

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel