Request a document copy: Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) trên cơ sở ý kiến các cơ quan, tổ chức

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel