Request a document copy: Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel