Request a document copy: Nghiên cứu phương pháp chuyển đổi giữa mô hình mức khái niệm và ontology

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel