Request a document copy: Sự tham gia của người dân thành phố Hồ Chí Minh vào quy trình ngân sách nhà nước trong bối cảnh áp dụng mô hình chính quyền đô thị

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel