Request a document copy: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel